Disclaimer

De disclaimer van ComPromise Domino BV

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Het maken van kopieen door middel van fotografie, printscreen of elke andere vorm van duplicatie van (delen) van onze website is zonder schriftelijke toestemming van ComPromise Domino BV ten strengste verboden.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ComPromise Domino, niet toegestaan. ComPromise Domino staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. ComPromise Domino kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieen te verwijderen en te vernietigen.

ComPromise Domino hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden kunnen hier geraadpleegd worden.

ComPromise Domino BV is statutair gevestigd te Meppel, KvK nr. 04062532.

E-mail disclaimer English version

The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. You should not copy, disclose or distribute this communication without the authority of ComPromise Domino. ComPromise Domino is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. ComPromise does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference.

If you are not the intended recipient of this communication please return the communication to the sender and delete and destroy all copies.

In carrying out its engagements, ComPromise Domino applies general terms and conditions, which contain a clause that limits its liability. A copy of these terms and conditions is available on request free of charge.

ComPromise Domino BV registered in Meppel, Chamber of Commerce no. 04062532.

dustin-logo-kl.jpg
U wordt binnen 10 seconden doorverwezen naar dustin.nl